Tel.: 603 930 492, Email: obchod.karafiatek@seznam.cz